Portiehouderschap de Es en Stichting Gemeynt de Es

Met het portiehouderschap verwerft u economisch mede-eigendom van grond en van de kas van biologische Tuinderij de Es. U wordt mede-eigenaar van een deel van de landbouwgrond van Tuinderij de Es (1,5 ha) en van de groentekas (2.000 m2). Daarmee maakt u exploitatie van de tuinderij mede mogelijk door het reduceren van de financieringslasten voor de grond. Op deze pagina leest u meer over het verschil tussen juridisch en economisch eigendom.

De grond en opstallen die zijn overgedragen zijn gewaardeerd op 2,5 ton. Elke portie vertegenwoordigt 1/250ste deel van dit vastgoed. Er zijn 250 porties van duizend euro per stuk. Bart en Daniella behouden 50 daarvan in bezit, de overige 200 porties zijn verkocht aan derden. De koopprijs van duizend euro voor een portie werd vermeerderd met 16 euro aan emissiekosten. De emissiekosten zijn bedoeld ter dekking van eenmalig gemaakte notaris-, handelsregister- en bankkosten van € 4.000 (4.000/250 = 16). Het bedrag van 2,5 ton werd gebruikt om de lening af te lossen die de ondernemers van Tuinderij de Es, Daniëlla de Winter en Bart Pijnenburg hebben afgesloten bij de oude eigenaar bij koop van het bedrijf.

U stapt in voor de lange termijn, tekent een koopovereenkomst en u ontvangt elk jaar een rendement; in cash of in natura. Cash rendement is 1,5% (15 euro per portie per jaar) en het in natura rendement ligt op 3 of 5% (tegoed in de winkel van 30 euro of deelname aan de jaarlijkse portiehoudersmaaltijd ter waarde van 50 euro). U kunt er ook voor kiezen om af te zien van een rendement. Een keer per jaar vindt de vergadering van portiehouders plaats waarvoor alle portiehouders worden uitgenodigd.

Soms komen er een of meer porties te koop. Heeft u belangstelling in de aankoop van een of meer porties, vraag er naar bij Bart Pijnenburg, vennoot van Tuin de Es en secretaris van het bestuur van stichting Gemeynt de Es.

Zijn verkoper en koper van de portie tot overeenkomst gekomen?, vul dan samen dit formulier in en stuur het naar de stichting.

Het portiehoudersdiner september 2018

Wilt u meer informatie? mail Bart Pijnenburg

Stichting Gemeynt de Es

Ter behartiging van de belangen van alle portiehouders is Stichting Gemeynt de Es opgericht. Zie: Akte van Oprichting. De stichting bezit het (economisch) eigendom van een deel van de grond van Tuinderij de Es en de groentekas en vertegenwoordigt de belangen van de  portiehouders. De stichting stelt namens de portiehouders de grond en de kas beschikbaar aan Tuinderij de Es.

De stichting heeft recht van hypotheek op circa 1,5 ha van de grond en op de groentekas. Het laatste ter meerdere zekerheid van de investering door portiehouders en dat de ondernemers hun verplichtingen jegens de portiehouders zullen blijven nakomen.

De stichting en/of portiehouders dragen geen ondernemingsrisico of verantwoordelijkheden ten aanzien van Tuinderij de Es. Als investeerder hebben de stichting en/of portiehouders geen zeggenschap in de bedrijfsvoering van Tuinderij de Es; die blijft bij de ondernemers.

De stichting waarborgt namens de portiehouders overeenkomstig haar doelstelling dat de grond ook in de toekomst beschikbaar blijft voor biologische landbouw en behartigt in die zin niet alleen de belangen van de portiehouders maar ook die van Tuinderij de Es.

Verkoop van porties is mogelijk. Mocht u als portiehouder porties willen verkopen, dan biedt u ze in eerste instantie aan de stichting aan.  Als de stichting ze niet wil of kan kopen, mag u uw portie aan derden verkopen. Dit moet u wel altijd melden aan het secretariaat van de stichting en de koper, de nieuwe portiehouder, moet een verklaring invullen, ondertekenen en aanleveren aan het secretariaat. De regels omtrent de verkoop van participaties staan verder omschreven in de Participatievoorwaarden’. De kaart van het registergoed waarvan de stichting het economisch eigendom heeft is hier te downloaden.

Het bestuur van de stichting bewaakt de belangen van portiehouders en Tuinderij de Es gericht op behoud van de biologische grond. Zij zorgt voor een goede gang van zaken rondom de levering en verkoop van porties, en informeert de jaarlijkse vergadering van portiehouders.

De bestuursleden van Stichting Gemeynt de Es zijn onbezoldigd. Dit fonds is niet aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten. Het is vereist dat Tuinderij de Es alleen in besloten kring werft. Stichting Gemeynt de Es heeft geen winstoogmerk, drijft geen onderneming en is als zodanig niet onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting, omzet- en loonbelasting.